فیلم/ تظاهرات فلسطینی ها در سالروز اشغال فلسطین

سیاسی

بین الملل: شهروندان فلسطینی در سالروز اشغال فلسطین (روز نکبت) علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات فلسطینی ها در سالروز اشغال فلسطینبین الملل: شهروندان فلسطینی در سالروز اشغال فلسطین (روز نکبت) علیه رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.