فیلم/مشاهده لحظات سقوط کوه موسی در القلمون

سیاسی

بین الملل: کوه موسی در منطقه القلمون یکی از ارتفاعات استراتژیکی است که به کنترل رزمندگان مقاومت درآمده است.

فیلم/مشاهده لحظات سقوط کوه موسی در القلمونبین الملل: کوه موسی در منطقه القلمون یکی از ارتفاعات استراتژیکی است که به کنترل رزمندگان مقاومت درآمده است.