فیلم/تسلط ارتش سوریه و حزب الله بر ارتفاعات جدید در القلمون

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به پیشروی های خود در منطقه القلمون ادامه دادند و برخی ارتفاعات جدید را تحت کنترل خود درآوردند.

فیلم/تسلط ارتش سوریه و حزب الله بر ارتفاعات جدید در القلمونبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت به پیشروی های خود در منطقه القلمون ادامه دادند و برخی ارتفاعات جدید را تحت کنترل خود درآوردند.