ابراز نگرانی پکن نسبت به تحرکات آمریکا در دریای چین جنوبی

کد N822562