افخم: اجازه نمی دهیم کشتی های حامل کمک های انسان دوستانه ایران بازرسی شوند

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به موضوع ارسال کمک های انسان دوستانه به یمن پرداخته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد ارسال کمک های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم بی دفاع یمن اظهار داشت : متاسفانه محاصره کینه توزانه کشورهای متجاوز به یمن که قریب پنجاه روز تداوم داشته است , شرایط زندگی و گذران اموراولیه در این کشور را بسیار وخیم کرده و در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است , طی روز های گذشته موضوع ضرورت ارسال فوری کمک های غذایی و دارویی با نهادهای بین المللی مسئول در این زمینه بطور فشرده پیگیری شد و ارسال کمک های جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است که امیدواریم در اولین زمان و با هماهنگی دفتر امور کمک های انسان دوستانه سازمان ملل متحد بدست مردم یمن برسد.
افخم تصریح کرد :به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی کشتی حامل کمک های انسانی جمهوری اسلامی ایران داده نخواهد شد.

49308

کد N822196