فیلم/ نقض آتش بس توسط عربستان در یمن

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی با وجود آنکه آتش بس موقت پنج روزه در یمن را اعلام کرده اند در چند نوبت به مناطق مختلف یمن حمله کرده اند.

فیلم/ نقض آتش بس توسط عربستان در یمنبین الملل: عربستان سعودی با وجود آنکه آتش بس موقت پنج روزه در یمن را اعلام کرده اند در چند نوبت به مناطق مختلف یمن حمله کرده اند.