با رای موافق نمایندگان مجلس؛

۶ لایحه موافقت نامه همکاری بین ایران و کشورهای دیگر تصویب شد

سیاسی

با رای موافق نمایندگان مجلس ۶ لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های دیگر در حوزه های علمی، فرهنگی، اقتصادی و گمرکی به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس، بررسی ۶ لایحه موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دیگر دولت ها که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است، در دستور کار قرار گرفت که هر ۶ لایحه به تصویب رسید.

بر این اساس ابتدا لایحه موافقت نامه دو جانبه همکاری های فرهنگی، علمی و آموزشی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوگاندا مشتمل بر یک مقدمه و ۱۴ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن صادر شد.

این لایحه پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به صحن علنی ارائه شده بود.

در ادامه لایحه «موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از دریافت مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی، در مورد مالیت بر درآمد و سرمایه و تشریفات الحاقی آن» به تصویب نمایندگان رسید؛ بر اساس ماده واحده این لایحه اجازه مبادله اسناد این موافقت نامه صادر شده است.

این لایحه که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شده بود در یک ماده واحده و دو تبصره تنظیم شده است که براساس تبصره ۱ آن هزینه های مالی موضوع بند ۳ ماده ۱۱ این موافقت نامه، مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود و براساس تبصره ۲، اجرای ماده ۲۵ موافقت نامه منوط به رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

نمایندگان خانه ملت در ادامه لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو را تصویب کردند؛ براساس ماده واحده این لایحه این موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه مشتمل بر ۱۳ ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن صادر شد.

براساس تبصره یک این لایحه تا زمان الحاق دولت جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی، مفاد بند ۱۱ ماده ۳ این موافقت نامه از سوی دولت ایران طبق موافقت نامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفظ نباتات بین دولت های ایران و ترکیه که در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۸۲ به امضای طرفین رسیده است و مفاد کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات که طرفین عضو آن هستند، انجام می شود؛ همچنین تبصره ۲ این لایحه نیز تصریح می کند که در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این موافقت نامه، رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی الزامی است.

در ادامه جلسه علنی امروز نمایندگان لایحه یادداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه را در مورد استفاده مشترک از دروازه های مرز زمینی رازی  و کاپی کوی مشتمل بر ۱۳ ماده و پروتکل اصلاحی آن مشتمل بر دو ماده را تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کردند؛ براساس تبصره این لایحه رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی در اجرای مواد ۱۰ و ۱۱ این یادداشت تفاهم، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

این یادداشت تفاهم در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شده بود.

مجلس در ادامه نشست علنی خود لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی را مشتمل بر یک مقدمه بر ۲۲ ماده و یک پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را صادر کرد؛ تبصره این لایحه تاکید می کند که رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

این لایحه نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی و تصویب شده بود.

نمایندگان مجلس در نهایت موافقت نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام را با هدف اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد تصویب کردند.

تبصره یک این ماده تصریح می کند که هزینه های مالی موضوع بند ۳ ماده ۱۱ موافقت نامه، مجوز درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود؛ تبصره دو نیز تاکید می کند که رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای این موافقت نامه الزامی است.

این لایحه نیز در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شده بود و کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به عنوان کمیسیون فرعی آن را تصویب کرده است.