افخم در واکنش به اظهارات مقامات آمریکا؛

بی ثباتی منطقه ریشه در دخالت خارجی دارد

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بی ثباتی منطقه ریشه دردخالت خارجی دراموراین منطقه دارد واین عامل نه تنها امنیت وثبات رادر معرض تهدید قرار داده بلکه مانع شکل گیری همکاری عمیق وتعامل قوی و سازنده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوالی در خصوص ادعاهای برخی مقامات امریکا تحت عنوان به اصطلاح « اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه» گفت : بی ثباتی منطقه ریشه در دخالت خارجی در امور این منطقه دارد و این عامل نه تنها امنیت و ثبات را در معرض تهدید قرار داده بلکه مانع شکل گیری همکاری عمیق و تعامل قوی و سازنده مبتنی بر منافع متقابل میان کشورهای این حوزه شده است.

مرضیه افخم اظهار داشت :حمایت امریکا از حملات نظامی در یمن و بی اعتنایی به کشته شدن زنان و کودکان بیگناه و تداوم محاصره لجاجت آمیز یمن از سوی عربستان در واقع حمایت امریکا از نوع جدیدی از مداخلات غیر قانونی در امور داخلی سایر کشورها با ماهیت ترور و کشتار مردم بیگناه در مقیاس گسترده را پایه گذاری کرده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه رویکرد آمریکا درباره  گروه ها و سازمان های تروریستی را دوگانه و توام با سردرگمی و شعارزده توصیف کرد و گفت: حمایت و پشتیبانی از دولتهایی که در زمره حامیان اصلی مالی و اطلاعاتی این گروهها قراردارند به بی ثباتی و ناامنی دامن زده است.