فیلم/ سقوط جنگنده مراکشی در یمن

سیاسی

بین الملل: روز گذشته یک فروند جنگنده مراکشی که در تجاوز به یمن مشارکت داشت در این کشور سقوط کرد.

فیلم/ سقوط جنگنده مراکشی در یمنبین الملل: روز گذشته یک فروند جنگنده مراکشی که در تجاوز به یمن مشارکت داشت در این کشور سقوط کرد.