فیلم/تسلط ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبه

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان در ادامه پیشروی های خود در القلمون بر کوه الجبه مسلط شدند.

فیلم/تسلط ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت بر کوه الجبهبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان در ادامه پیشروی های خود در القلمون بر کوه الجبه مسلط شدند.