اردوغان ترک‌های اروپا را به شرکت درانتخابات دعوت کرد/"ترکیه به قانون اساسی جدید نیاز دارد"

کد N818838