تحلیل فارن پالیسی دربارۀ فاصله‌گرفتن واشنگتن از اسراییل

تسنیم نوشت:

روند تحولات ژئوپولیتیک و عوامل تاریخی باعث می‌شود حتی برای رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز بسیار سخت باشد که روابط واشنگتن را با انگلیس و اسرائیل به جایگاه ویژه گذشته برگرداند.

 انگلیس و اسرائیل همواره مدعی روابط ویژه با آمریکا بوده اند اما چشم انداز این روابط رو به افول است.
نشریه فارن پالیسی با اشاره به عوامل تاریخی و تحولات ژئوپولیتیکی اهمیت انگلیس و رژیم صهیونیستی را برای آمریکا رو به کاهش پیش بینی می کند.

انگلیس اکنون تنها سایه‌ای از بریتانیایی است که آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کرد. واقعیت دیگر که این افول در روابط را نشان می دهد کاهش شدید حجم ارتش انگلیس است. بر اساس یک گزارش جدید پرسنل ارتش از 82 هزار به 50 هزار پرسنل تعدیل می شود و ارتشی که زمانی جهان را فتح کرد اکنون به اندازه تعداد پلیس شهر نیویورک می شود. انگلیس زمانی نزدیک ترین و مهم ترین متحد آمریکا در اروپا بود اما اکنون پس از آلمان و فرانسه قرار گرفته است.

به طور مشابهی در حالی که یک نسل قبل اسرائیل محور سیاست خاورمیانه ای آمریکا محسوب می شد، امروز در حالی که همچنان مهمترین متحد آمریکا محسوب می شود، تحولات اهمیت آن را در عمل کاهش داده است. روزگاری اسرائیل در استراتژی جنگ سرد آمریکا در منطقه نقش کلیدی داشت، اما جنگ سرد پایان یافت. روزگاری خاورمیانه به دلیل عرضه انرژی برای آمریکا اهمیت زیادی داشت؛ اما این موضوع اکنون اینگونه نیست. روزگاری معضل اسرائیل-فلسطین مشکل اصلی مسائل ژئوپولیتیک منطقه محسوب می شد؛ اکنون این موضوع یکی از ده مسئله مهم منطقه است (بعد از عراق، سوریه، افغانستان، مهار ایران، توافق هسته ای ایران، گسترش افراطی گری، بحران یمن و لیبی، ثبات مصر، حفظ حمایت فرسایش یافته از متحدان عرب و دسته ای دیگر از مسائل اینچنینی است.)

با توجه به احتمال موفقیت توافق هسته ای و تعهد دولت آمریکا نسبت به آن چشم انداز روابط بد تر بین نتانیاهو و کاخ سفید نیز بسیار محتمل است. روند تحولات ژئوپولیتیک و عوامل تاریخی باعث می‌شود حتی برای رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز بسیار سخت باشد که روابط واشنگتن را با انگلیس و اسرائیل به جایگاه ویژه گذشته برگرداند

5252

کد N817726