سخنگوی شورای نگهبان:قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر باعجله تصویب شد

سخنگو و عضو حقوقدانان شورای نگهبان گفت: سیاست تقنینی در تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر عجولانه و ناشی از شرایط بود.

به گزارش ایرنا نجات الله ابراهیمیان شنبه شب در نشست نقد و بررسی ابعاد حقوقی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه کاشان اظهار داشت: قانون اساسی ما همه ملت و دولت را آمر به معروف و ناهی از منکر می داند و این حق را به تمام ملت می دهد.

وی با اشاره به قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر افزود: سوالات زیادی در زمینه قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر در زمینه تقنینی و اجرایی وجود دارد که بسیاری از آنها تنها در مجلس در مرحله تقنین می تواند مطرح و پاسخ داده شود.

وی با اشاره به دیرکرد 36 ساله این قانون تاکید کرد: اصل هشتم قانون اساسی این تکلیف را در زمینه تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر گذاشته است، اما پیاده کردن این اصل به طی مراحلی نیاز دارد.

عضو شورای نگهبان تصریح کرد: براساس اصل هشتم، قانون جامعی با لحاظ کردن تمام شرایط و نه فقط حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر لازم است.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: عنوان این قانون به جای امر به معروف و نهی از منکر، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هست و پیامش نیز این است که همه می توانند با رعایت قانون، آمر به معروف و ناهی از منکر باشند.

وی یکی از ایرادات این قانون را عدم ذکر شرایط آمران و ناهیان برشمرد.

ابراهیمیان افزود: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر عملی نیز این ابهام وجود دارد که غیر از دولت، دیگری هم می تواند آمر یا ناهی باشد.

وی تاکید کرد: شاید در یک سیاست تقنینی اولین و مهم ترین گام این باشد که ساماندهی امر به معروف و نهی از منکر از سوی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی را مقدم بدانیم.

2929

کد N817082