فیلم/کشف و خنثی سازی خودروهای بمبگذاری شده در القلمون

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در کوه الجبه در القلمون تعدادی خودرو بمبگذاری شده را کشف و خنثی کردند.

فیلم/کشف و خنثی سازی خودروهای بمبگذاری شده در القلمونبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت در کوه الجبه در القلمون تعدادی خودرو بمبگذاری شده را کشف و خنثی کردند.