مجید تفرشی در کافه خبر مغز متفکر و پشت پرده خاندان سعودی را یکی دیگر از فرزندان سلمان معرفی کرد

کد N816577