دو توصیه ابوطالبی به پیروز انتخابات پارلمانی انگلیس

سیاسی

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری پیروزی قاطع دیوید کامرون در انتخابات پارلمانی انگلیس را فرصتی برای سیاست خارجی این کشور دانست تا راه تعامل با ایران را در پیش گرفته و مجددا از تفاهمات پدید آمده در دیدار سران دو کشور در نیویورک آغاز نماید.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجوویان ایران (ایسنا)، حمید ابوطالبی در صفحه شخصی خود در توئیتر با بیان اینکه مردم انگلیس با اکثریت قاطع، باردیگرآقای دیوید کامرون را برکرسی نخست وزیری نشاندند نوشت: این انتخاب، تحولاتی را به دنبال خواهد داشت و اگراراده سیاسی وجود داشته باشد، کابینه یک پارچه ویکدست حزب محافظه کار، کابینه ای قدرتمند برای تغییرخواهد بود و پنج سال هم زمان مناسبی برای این تحولات است.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری با بیان اینکه کامرون نشان داد که آماده تغییردرسیاست خاورمیانه ای خود است نوشت: اومی تواندبرتلاش انگلیس درحوزه بین الملل افزوده وبه نقشی فعال درامرهسته ای نیزبازگردد، چراکه اواولین نخست وزیرانگلیس است که پس ازچند دهه وبعد از انقلاب اسلامی به دیداررییس جمهور کشورمان آمد؛ اقدامی که نتایجش هنوز به بارننشسته است.

به نوشته ابوطالبی سیاست انگلیس درمنطقه وامرهسته ای،درسالهای اخیرازتوانایی های آن کشوردوربوده وبا سیاست آمریکا درمحاق فرورفته است؛ این یک معادله فروکاهنده است.

ابوطالبی معتقد است آمریکادرمواجهه باامرهسته ای ایران به واقع گرایی تعاملی روی آورده و از این رو انگلیس هم بایددست به تغییرزده وبا روی آوری به واقعیت ها،باایران تعامل کند.

معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری دو توصیه به کامرون برای بازسازی سیاست خود در خاورمیانه کرده است نخست اینکه عظمت وتوانمندی وقدرت ایران اسلامی را در نظر داشته باشد و دوم تاریخ پرفرازونشیب روابط ایران وانگلیس را مد نظر داشته باشد.

ابوطالبی ابراز امیدواری کرده است ایران وانگلیس دوباره بتوانند به دیداراستثنایی سال گذشته روسای دوکشوردرنیویورک بازگشته وازتفاهمات آن آغازنمایند.

انتهای پیام

کد N816553