بزرگ‌ترین رژه نظامی از زمان سقوط شوروی در مسکو برگزار می‌شود

کد N815869