فیلم/تداوم پیشروهای ارتش سوریه و مقاومت در القلمون

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان در منطقه القلمون به پیشروی های خود ادامه دادند و عسال الورد و الجبه را تحت کنترل خود درآوردند.

فیلم/تداوم پیشروهای ارتش سوریه و مقاومت در القلمونبین الملل: ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان در منطقه القلمون به پیشروی های خود ادامه دادند و عسال الورد و الجبه را تحت کنترل خود درآوردند.