امیرعبدالهیان:

ایران از عراق مستقل و یکپارچه حمایت می کند

سیاسی

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه گفت:ايران از عراق متحد، مستقل ، يكپارچه و فدرالي بر مبناي قانون اساسي اين كشور حمايت مي كند.

به گزارش خبرنگار مهر،حسین اميرعبداللهيان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ايران از عراق متحد، مستقل ، يكپارچه و فدرالي بر مبناي قانون اساسي اين كشور حمايت مي كند.

وی افزود: تهران قويا از عراق در مبارزه با تروريسم حمايت مي كند و كمك ما به همه مردم عراق از جمله كرد ، سني و شيعه است.

امیرعبدالهیان بیان کرد: ما امنيت عراق را كليد امنيت منطقه مي دانيم. هر گونه چشم پوشي در قبال تحركات تروريستي در يمن و سوريه آثار نامطلوب بر عراق و منطقه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ضروريست همه كشورهاي منطقه از جمله حوزه خليج فارس ، عراق ، سوريه و يمن به امنيت دستجمعي منطقه بيانديشند.

امیرعبدالهیان کفت: تهران ناامني هر يك ازكشورهاي منطقه را ناامني منطقه قلمداد مي كند و به نقش سازنده خود در تحقق صلح و امنيت پايدار منطقه فعالانه ادامه داده و از مشورت و همكاري موثر با كشورهاي منطقه استقبال مي كند.

معاون وزیر امور خارجه گفت:برنامه هسته اي صلح آميز و مذاكرات هسته اي ايران عليه هيچ طرفي در منطقه نيست.