گفتگو با منتظر الزیدی؛

"کفش‌هایی که پاسخ دروغ بودند"

کد N813108