فیلم/انهدام ادوات تروریستها در القلمون در حومه دمشق

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه در درگیری های القلمون با موشک هدایت شونده مراکز وابسته به تروریستها را هدف قرار داد.

فیلم/انهدام ادوات تروریستها در القلمون در حومه دمشقبین الملل: ارتش سوریه در درگیری های القلمون با موشک هدایت شونده مراکز وابسته به تروریستها را هدف قرار داد.