فیلم/حملات خمپاره ای یمنی ها به نجران عربستان

سیاسی

بین الملل: حملات خمپاره ای به نجران عربستان سبب فرو رفتن آن در خاموشی و لغو پروازها به آن شد.

فیلم/حملات خمپاره ای یمنی ها به نجران عربستانبین الملل: حملات خمپاره ای به نجران عربستان سبب فرو رفتن آن در خاموشی و لغو پروازها به آن شد.