مناظره زیباکلام و الله کرم در خبرآنلاین1/ الله کرم: دولتمردان کنونی از مرسی درس بگیرند

حسین الله‌کرم,صادق زیباکلام

صادق زیباکلام و حسین الله کرم مهمان خبرآنلاین هستند.

الله کرم در آغاز سخنانش در خبرآنلاين گفت که در دو سال گذشته شاهد سيستم مخرب جناحي بوديم. آقاي روحاني با شعار اعتدال آمدند. اما شاهد بوديم که سيستم جناحي دوباره برقرار شد. ما شاهد حاکميت دو جريان تندرو و اعتدال گرا هستيم. الان نيروهاي انقلابي در حاشيه هستند. صحبت کردن از پايداري فحش سياسي شده است.  رابطه غرور و تعصب وضعيت قطبي را بيشتر کرده است. آقاي روحاني منتقدان را  بي سواد و نادان و ... مي داند که بايد به جهنم بروند. من مي خواهم بدانم افرادي مانند آقاي دکتر عسگرخاني بي سواد و بي عقل نيستند. سعيد زيباکلام با صادق درس خوانده چرا آن بي سواد است و اين بي سواد. نتيجه اين عملکرد به شکاف دولت و ملت مي رسد. روش غرور و تفرعني را ديديم که ديروز در دانشگاه عليه اشرافيت شعار مي دهند. روش تحقير و توهين را مي بينيم. اين روش در مقابل دشمن تبديل به تواضع و لبخند شده است. جاي اشدا علي الکفار و رحما بينهم جايش عوض شده است. در مقابل دشمن لبخند مي زنند و کساني که جزو نظام و نماينده هستند اخم حاکم شده است. روش تحقير و توهين صحيح نيست. اگر بخواهم علت يابي کنم اين روش به خاطر پيرمردگرايي دولت باشد. اين ها با جوانان رابطه اي ندارند. صاحبان تفرعن بايد از مرسي ياد بگيرند. مگر آقاي روحاني چندسالشان بود که مسئوليت گرفتند. آيا حقوقدان ها با توهين و تحقير با مردم برخورد مي کنند.

حسين الله کرم در پايان سخنانش تقاضا داشت که از زيباکلام سوال نپرسيم چراکه  اگر بخواهد حرف بزند بايد در زمين او حرف مي زد. 

 

ادامه دارد.... 

2929

کد N812026