روسیه برای اولین بار تصاویر کامل از تانک "آرماتا" را منتشر کرد

کد N811950