عضو شورای عالی صلح افغانستان: طالبان آماده صلح مشروط است

سیاسی

برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان می گویند گروه طالبان آماده صلح مشروط با دولت است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، قاضی امین وقاد، عضو شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب گفت: از تماس های غیر رسمی نمایندگان طالبان با اعضای شورای صلح در قطر معلوم می شود که مخالفین مسلح به طور مشروط به انجام مذاکرات صلح، آماده اند.

این در حالی است که گروه طالبان بارها اعلام کرده است که با حضور نیروهای خارجی آماده هیچ نوع مذاکراتی نیستند و خروج کامل قوای خارجی را به عنوان پیش شرط مذاکرات قلمداد می کنند.

همچنین خبر می رسد که در نشست قطر برای بازگشایی دفتر طالبان در قطر توافق شده است. دفتر طالبان در قطر با فشار مقامات کابل در سل ۲۰۱۳ تعطیل شده بود.