رفیق دوست:توافق احتمالی هسته ای ،حتی از قطعنامه 598بر ای ما پیروزمندانه تر است

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1,قطعنامه 598,محسن رفیقدوست

محسن رفیقدوست نتیجه مذاکرات هسته ای را به سود ایران دانست.

وی به خبرگزاری مهر گفت:

در مورد پایان جنگ هنوز یک عده خیال میکنند نباید جنگ تمام میشد. درصورتی که جنگ باید تمام میشد. زمانی هم تمام شد ما همه خاک خود را از دشمن گرفته بودیم و از نظر نظامی هم در قدرتمندترین زمان بودیم ولی همه خواسته های ما تحقق پیدا نکرده بودیعنی متجاوز شناخته نشده بود غرامت جنگی را نگرفته بودیم و ... اما امروز درست برعکس است. دنیایی که با ما به اصطلاح خودش سر سلاح هسته ای جنگ لفظی راه انداخته بود اصرار داشت که در ایران اصلا غنی سازی نباید بشود. اما امروز ۶ قدرت بزرگ دنیا پذیرفته اند در حدی که ما سلاح اتمی نسازیم برنامه هسته ای داشته باشیم. این پیروزی کمی نیست. اصلا این یک پیروزی بسیار بزرگی است که هنوز به خیلی از کشورها اصلا اجازه کوچکترین مقوله غنی سازی را نمیدهند اما پذیرفتند ما در حد ۵ درصد داشته باشیم. ما برنده شدیم. ما در واقع به مرگ گرفته بودیم که به تب راضی شوند که آنها راضی شدند.

 توافق احتمالی هسته ای خیلی بهتراز قطعنامه ۵۹۸ است یعنی پیروزمندانه تر از آن است. ما در قطعنامه ۵۹۸ برنده بودیم یعنی خواسته های ما را در آن قطعنامه آوردند اما در توافق هسته ای حق غنی سازی  ما را به رسمیت شناختند. 

 

 

1717

کد N811299