پور ابراهیمی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

نامه کمیسیون اقتصادی مجلس به رهبرانقلاب/عدم شفافیت عملکردنهادها

سیاسی

نائب رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با تاکید بر لزوم اجرای قانون شفافیت عملکرد اقتصادی از موافقت رهبری و شورای عالی امنیت ملی برای اعلام شفاف عملکرد مالی نهاد های نظامی و خیریه و وقف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر هفته گذشته متن نامه کمیسیون حمایت از تولید ملی به رئیس جمهور در خصوص ارائه گزارش از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص شفافیت عملکرد بنگاه های اقتصادی منتشر شد.

بر اساس بندی از اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیرا در مجلس تصویب شد شــرکتها و بنگاههــای اقتصــادی متعلــق بــه اشــخاص حقیقی و حقوقــی حســب مــورد موظفنــد نســبت بــه ارائــه اطاعــات کامــل مالــی خــود جهــت ثبــت نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار مطابــق قوانیــن و مقــررات مربــوط عمــل کننــد. بنگاههــای مذکــور موظفنــد در صــورت لــزوم نســبت بــه مطابقــت ســاختار و شــیوه گزارشــگری مالــی برابــر قوانیــن و مقــررات بــازار ســرمایه اقــدام کننــد.

در همین حال وزیر کشور هفته گذشته پرده از فساد مالی و قاچاق در در برخی نهادها برداشت که عامل اصلی آن عدم شفافیت مالی آنها است. قانونی که حدود یک سال از ابلاغ آن می گذرد و دولت علی رغم تاکیدات اقتصاددانان مجلس از اجرای ان سرباز می زند و همین اقدام حاشیه امنی برای مفسدان اقتصادی ایجاد می کند.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم شفافیت مالی در عملکرد اقتصادی نهاد های عمومی گفت: بــرآورد مــن ایــن اســت کــه حــدود درصــد ۷۰ ازمجموعــه ســرمایه گــذاری هــا کــه نمونــه شــفاف آن بــورس اســت متعلــق بــه ایــن نهادهاســت. تعــداد زیــادی از ایــن نهادهــا اصــلا اطاعــات مالــی ندارنــد. بعضــی از آنهــا دارنــد و تــا حــدی آن را افشــا مــی کننــد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بزرگتریــن چالــش کشور را عــدم وجــود شــفافیت اقتصــادی خواند و گفت: بعضــی از ایــن دســتگاهها متعلــق بــه نهادهــای زیــر نظــر مقــام معظــم رهبــری هســتند. از بنیــاد مســتضعفان گرفتــه تــا ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) و مجموعــه هــای مختلــف. مــا در ایــن بــاره خیلــی در کمیســیون بحــث کردیــم. چــرا نبایــد وضعیت اقتصــادی ایــن نهادهــا شــفاف باشــد؟ چــرا نبایــد صورتهــای مالــی ایــن شــرکت هــا را جامعــه بدانــد؟ در هیــچ جــای دنیــا نهــادی اقتصــادی وجــود نــدارد کــه وضعیــت اقتصــادی آن شــفاف نباشــد.

نظر شورای عالی امنیت ملی در مورد افشای اطلاعات مالی موسسات اقتصادی وابسته به نهاد های نظامی

وی از نامه کمیسیون اقتصادی به مقام معظم رهبری در مورد لزوم افشای اطلاعات اقتصادی نهاد های زیر مجموعه ایشان خبر داد و گفت: در ایــن رابطــه نامــه ای از ســوی کمیســیون بــرای مقــام معظــم رهبــری نوشــتیم کــه اگــر ایشــان اظهــار نظــری در ایــن خصــوص دارنــد بفرماینــد. چــون مــا مطمئــن بودیــم مقــام معظــم رهبــری بــه دنبــال شفاف سازی اطلاعــات اقتصــادی در جهــت کارآمــدی اقتصــادی هســتند.

پورابراهیمــی افــزود: مــا همچنیــن ایــن مصوبــه را بــرای شــورای محتــرم نگهبــان فرســتادیم و ایشــان دقیقــا بــر ایــن قانــون صحــه گذاشــتند.

وی در مــورد تبصــره ســه و چهــار ایــن مــاده گفــت: اگــر شــورای عالــی امنیــت ملــی اعــلام کــرد کــه برخــی شــرکتها مســتثنا هســتند مــا قبــول مــی کنیــم. امــا چنــد شــرکت از ایــن شــرکت هــا را شــورای عالــی امنیــت ملــی مســتثنی مــی کنــد؟ شــاید یــک در هــزار.

نامه کمیسیون اقتصادی به رهبری/ عدم انتشار اطلاعات اقتصادی زیر نظر رهبر انقلاب منوط به تایید ایشان شد

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در مجلــس گفتنــد شــما بــه حیطــه اختیــارات مقــام معظــم رهبــری ورود کــرده ایــد. مــا بــه رهبــر معظــم انقــاب نامــه زدیــم و بــا شــورای نگهبــان مشــورت کردیــم و ایــن قانــون تصویــب شــد. قبلـا افشــای اطاعــات را بــه اذن رهبــری منــوط مــی کردنــد. امــا مــا گفتیــم عــدم افشــای اطاعــات را منــوط بــه اذن مقــام معظــم رهبــری کردیــم. یعنــی عدمــش بــا اذن اســت نــه انجامــش. یعنــی کســی کــه نمــی خواهــد افشــا کنــد بایــد مجــوز بیــاورد. در غیــر ایــن صــورت همــه موظفنــد اطاعــات خــود را افشــا کننــد.

 وی بــا اشــاره بــه عــدم شــفافیت در برخــی نهادهــای اقتصــادی کشــور ادامــه داد: مجموعــه عظیمــی از نیروهــای نظامــی مثــل بنیــاد تعــاون ســپاه و نیــروی انتظامــی تحــت نظــر نیروهــای نظامــی هســتند. ایــن نهادهــا بخــش عظیمــی از اقتصــاد کشــور را دراختیــار دارنــد ولــی اطلاعــات آن کامـلـا غیــر شــفاف اســت. بعضــی از ایــن شــرکت هــا مدعــی هســتند کــه مــا مشــکلات امنیتــی داریــم. مــا در تبصــره ایــن مــاده موضوعــات امنیتــی را هــم در نظــر گرفتیــم.

انتقاد از عدم شفافیت عملکرد اقتصادی خیریه ها در کشور

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلس شــورای اســلامی همچنیــن بــه مشــکلات موجــود در خیریــه هــای کشــور اشــاره کــرد و گفــت: بــرآورد مــا ایــن اســت کــه حدود ۴۰ هــزار خیریــه در کشــور در حــال فعالیــت هســتند. یکــی از ایــن خیریــه هــا فقــط دارای یــک شــرکت هواپیمایــی اســت کــه  ۴ میلیارد دلار قیمت دارد. امــا در اقتصــاد ایــران هیــچ شــفافیتی در خصــوص ایــن شــرکتها نداریــم. صورتهــای مالــی اینهــا و عملکــرد آنهــا مشــخص نیســت.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامــه داد: مــا فقــط دوســوال از ایــن موسســات خیریــه داریــم. اول اینکــه مجمــوع درآمــد و هزینــه هــای شــما در پایــان ســال و خصوصــا آن دســته ای کــه هلدینــگ هــای بــزرگ تشــکیل داده انــد و صــورت حســاب هــای تلفیقــی دارنــد ارائــه کننــد. دوم اینکــه اعــلام کننــد چقــدر کار خیــر انجــام داده انــد.

وی افزود: الان در کشــورهای مختلفــی مثــل امریــکا، چیــن، انگلیــس و آلمــان هیــچ بنیــاد اقتصــادی غیــر شــفافی وجــود نــدارد. البتــه آنهــا ایــن شــرکت هــا را دســته بنــدی کــرده انــد و در هیــچ جــای دنیــا بــدون فــرم هــای مالیاتــی صــورت هــای مالــی آنهــا را قبــول نمــی کننــد. امــکان دارد کــه از آنهــا مالیــات هــم نگیرنــد امــا فــرم اطلاعــات حســاب آنهــا را مــی گیرنــد. فــرم اطلاعــات مالیــات شــامل ریــز صورتحســاب هــا و کارهــای خیــر انجــام شــده اســت.

پورابراهیمــی یاد آور شد: در کشــورهای توســعه یافتــه مثــل انگلیــس ایــن موسســات موظفنــد صــورت هــای مالــی خــود را افشــا کننــد و تحــت عنــوان آزمــون هــای کمــک هــای مردمــ نامیــده مــی شــود. تــا همــه مــردم بداننــد و اطلاعــات اقتصــادی آنهــا باید افشــا شــود.  

وی با بیان اینکه مجموعــه هــای خیریــه در کشــور مــا بــه شــدت غیرشــفافند و شــما از ایــن هــا بــه هیــچ وجــه نمــی توانیــد اطلاعــات بگیریــد اظهار داشنت:  مشــکل مــا عــدم دسترســی بــه ایــن اطلاعــات اســت. مجموعــه هایــی مثــل نهادهــای تحــت نظــارت مقــام معظــم رهبــری، خیریــه هــا و نهادهایــی مثــل آســتان قــدس رضــوی مــد نظــر مــا در ایــن قانــون بــوده انــد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: در اقتصــاد اگــر اطلاعــات نداشــته باشــیم نمــی توانیــم برنامــه ریــزی کنیــم. عــدم شــفافیت در اقتصــاد مــا موجــب عــدم تخصیــص بهینــه درصــدی ۷۰ منابــع و ناکارآمــدی اقتصــادی اســت. مگــر مــا مــی توانیــم بــرای یــک مجموعــه از اقتصــاد کشــور بــدون اطلاعــات عمــل کنیــم و تصــور کنیــم اقتصــاد کشــور پیــش مــی رود. هیــچ جــای دنیــا اجــازه نمــی دهنــد یــک بنــگاه اقتصــادی متعلــق بــه هــر جایــی و هــر کســی اینگونــه عمــل نمایــد.

وی ادامه داد: مالکیــت بنــگاه بــرای مــا اصـلـا اهمیــت نــدارد. بنــگاه متعلــق بــه هــر کســی باشــد موظــف اســت اطلاعــات مالــی خــود را افشــا نمایــد. تــا ایــن اطلاعــات مالــی افشــا نشــود مــا نمــی توانیــم دسترســی بــه تصمیماتــی داشــته باشــیم کــه اقتصــاد کشــور را پیــش ببــرد.   

متوســط نــرخ بــازده دارایــی هــای وقفــی در ایــران در مقایســه بــا دارایــی هــای غیــر وقفــی یــک چهــارم نــرخ بــازده دارایــی هاســت

پور ابراهیمی ادامــه داد: یکــی از چالــش هــای مــا در اقتصــاد همیــن مقولــه وقــف اســت. در کشــورهای دیگــر دنیــا نهادهــای وقفــی دارنــد کــه بــه آن صنــدوق هــای وقفــی مــی گوینــد. مثــل شــرکت هــای ســرمایه گــذاری صــورت هــای تخصصــی ریــز خــود را ارائــه مــی کننــد و جالــب اســت کــه در کشــور مــا اصـلـا اطــلاع نداریــم کــه در حــوزه وقــف چــه اتفاقــی مــی افتــد. جــای تاســف اســت کــه اعــلام کنیــم بــر اســاس گزارشــی کــه در دانشــگاه تهــران در طــی چنــد ســال روی آن کار کردیــم، متوســط نــرخ بــازده دارایــی هــای وقفــی در ایــران در مقایســه بــا دارایــی هــای غیــر وقفــی عمـلـا یــک چهــارم نــرخ بــازده دارایــی هاســت

نماینده مردم کرمان در مجلس افــزود:  بــرآورد مــا ایــن اســت کــه بیــن ۱۷ تــا ۱۵ درصــد دارایــی هــای وقفی هســتند. وقتــی ایــن اطلاعات شــفاف شــود نبایــد اجــازه بدهیــم تــا نــرخ بــازده بــه این صــورت باشــد. چــرا کشــور بایــد اینگونــه اداره بشــود.

پورابراهیمــی در ادامــه بــه تبصــره هــای ایــن قانــون هــم اشــاره کــرد و گفــت: بــر اســاس تبصــره دو ایــن مــاده وزیــر اقتصــاد از ســه مــاه آینــده بایــد در قبــال اجــرای ایــن قانــون پاســخگو باشــد وشــخص وزیــر اقتصــاد موظــف اســت گــزارش بدهــد. بایــد بــه وزارت اقتصــاد کمــک کنیــم و مجلــس و همــه بایــد کمــک کننــد. اگــر شــعار مــی دهیــم کــه دوســت داریــم یــک تحــول در اقتصــاد کشــور اتفــاق بیافتــد و اقتصــاد نفــس بکشــد و ایــن عــدم کارآیــی هــا رو بیایــد و بتوانیــم غربالگــری در اقتصــاد بکنیــم قطعــا موظفیــم ایــن را انجــام بدهیــم. ناچاریــم و قطعــا راهــی غیــر از ایــن نداریــم.

وی در پایان با اشاره به اظهارات هفته گذشته وزیر کشور در صحن مجلس گفت: عدم اجرای قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی عامل اصلی بروز فساد در کشور است، یک سال از ابلاغ قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی می گذرد و عدم اجرای این قانون موجب حاشیه امن برای برخی نهادها شده است.