فیلم/ سرکوب اعتراضات کارگران در کانادا

سیاسی

بین الملل: پلیس کانادا با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش ضمن سرکوب اعتراضات کارگران اقدام به متفرق کردن افرادی کرد که بصورت مسالمت آمیز در حال برگزاری تظاهرات بودند.

فیلم/ سرکوب اعتراضات کارگران در کانادابین الملل: پلیس کانادا با استفاده از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش ضمن سرکوب اعتراضات کارگران اقدام به متفرق کردن افرادی کرد که بصورت مسالمت آمیز در حال برگزاری تظاهرات بودند.