فیلم/ اوضاع وخیم بیمارستانها در یمن

سیاسی

بین الملل: وزارت بهداشت یمن نسبت به اوضاع بیمارستان های این کشور هشدار داده و اعلام کرده است بیمارستان ها به علت کمبود امکانات طی روزهای آتی قادر به پذیرش مجروحان و بیماران نخواهد بود.

فیلم/ اوضاع وخیم بیمارستانها در یمنبین الملل: وزارت بهداشت یمن نسبت به اوضاع بیمارستان های این کشور هشدار داده و اعلام کرده است بیمارستان ها به علت کمبود امکانات طی روزهای آتی قادر به پذیرش مجروحان و بیماران نخواهد بود.