فیلم/ ادامه حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن

سیاسی

بین الملل: حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن در حالی ادامه دارد که اوضاع انسانی در این کشور وخیم گزارش شده است.

فیلم/ ادامه حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمنبین الملل: حملات وحشیانه عربستان سعودی به یمن در حالی ادامه دارد که اوضاع انسانی در این کشور وخیم گزارش شده است.