اشرف غنی پس از بازگشت از هند وزیر پیشنهادی دفاع را معرفی میکند

سیاسی

معاون دوم پارلمان افغانستان گفت: رئیس جمهور پس از بازگشت از هند، وزیر پیشنهادی دفاع و تمام رؤسای ادارات مستقل را جهت کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی پس از بازگشت به کابل، وزیر پیشنهادی دفاع را به پارلمان این کشور معرفی خواهد کرد.

«محمد نذیر احمدزی»، معاون دوم پارلمان افغانستان گفت: رئیس جمهور پس از بازگشت از هند، وزیر پیشنهادی دفاع و تمام رؤسای ادارات مستقل را جهت کسب رای اعتماد به پارلمان معرفی خواهد کرد.

بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس افغانستان، بلاتکلیفی وزارت دفاع را مهمترین دلیل ناامنی های اخیر می دانند.

گفتنی است پس از گذشت هفت ماه از استقرار دولت وحدت ملی، تاکنون این وزارتخانه با سرپرست اداره می شود.