کاربران اینترنتی عزل و نصب های عربستان را به سخره گرفتند

العالم نوشت:

پایگاه اینترنتی العالم اعلام کرد: اقدام ملک سلمان در عزل و نصب شماری از وزرا و مقامات این کشور با موجی از واکنش ها در نزد کاربران سعودی پایگاه های مجازی روبرو شد.
به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صداوسیما، بخش فارسی پایگاه اینترنتی شبکه العالم نوشت: کاربران سعودی توییتر با ایجاد هشتگی تحت عنوان به درخواست خودش از توجیهِ اقدام پادشاه عربستان سعودی برای برکناری برخی از وزرا، مقام ها و مسوولان از پست هایشان انتقاد کردند و روند جابجایی قدرت در این کشور را به سخره گرفتند.
ملک سلمان در نامه عزل برخی از مقام های سعودی، به منظور کاهش بار تنش های سیاسی جابجایی قدرت در عربستان، از تعبیر برکناری  به درخواستِ خودش  استفاده می کند.
 ترکی  یکی از کاربران در توییتر نوشت: چهره برخی از مسوولانی که صبح زود با دیدن تعبیرِ برکناری به درخواست خودش، مواجه می شوند، دیدنی است!
کاربر دیگری با اسم مستعار جابرتون نیز می نویسد: ظاهرا اگر واژه  کناره گیری  با به درخواستِ خودش همراه شود، مصداقیت بیشتری به آن می بخشد.
یکی دیگر از کاربران سعودی که به جای نام خود، از عدد 848484 استفاده کرده است، نوشت: زلزله قدرت در هیات حاکمه عربستان به بهانه  به درخواست خودش ، اجرا می شود.
کاربری دیگر در صفحه توئیتر با اشاره به اقدام پادشاه عربستان برای انجام تغییرات عمده سیاسی در جناح قدرت این کشور می افزاید: شاهزاده سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان پس از گذشت 40 سال به بهانه درخواست شخصی ، از مقامش برکنار شد.

4949

 

کد N807487