افخم:

توقف کشتی تجاری با پرچم مارشال مطابق قوانین بوده است

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره توقیف یک فروند کشتی تجاری با پرچم جزایرمارشال در آب های ایران گفت: این اقدام درچهارچوب قوانین و مقررات ایران و مطابق بامقررات ورویه های بین المللی انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرضیه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه طی توضیحی در خصوص توقیف یک فروند کشتی تجاری با پرچم جزایر مارشال در آب های ایران گفت : این اقدام درچهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و مطابق با مقررات و رویه های بین المللی انجام شده است و امیدواریم مطابق رویه های مشابه پس از حل و فصل بدهی مالی ، کشتی یاد شده رفع توقیف شده و به مسیر خود ادامه دهد.

افخم با اظهار اینکه توقیف کشتی بر اساس حکم قبلی دادگاه و به درخواست شاکی خصوصی صورت گرفته است گفت : کشتی مذکورمتعاقب توقیف به بندر شهید باهنر در بندرعباس منتقل شده و کلیه  24 خدمه آن که از اتباع کشورهای مختلف هستند و در سلامت کامل بسر می برند و محدودیتی در ارائه خدمات کنسولی به ایشان وجود ندارد .