فیلم/ بالتیمور در آتش و دود

سیاسی

بین الملل: شهر بالتیمور در آمریکا همچنان صحنه درگیری معترضین با پلیس است و در این میان آشوبگران اقدام به آتش زدن خودروها، ساختمان ها و غارت فروشگاه های این شهر می کنند.

در همین رابطه شب گذشته شهر بالتیمور آمریکا بار دیگر شاهد اعتراضات گسترده علیه خشونت پلیس بود که این اقدام شهروندان آمریکایی با سرکوب گسترده از سوی پلیس مواجه شد.

فیلم/ بالتیمور در آتش و دودبین الملل: شهر بالتیمور در آمریکا همچنان صحنه درگیری معترضین با پلیس است و در این میان آشوبگران اقدام به آتش زدن خودروها، ساختمان ها و غارت فروشگاه های این شهر می کنند.