فیلم/ بمباران باند فرودگاه صنعاء توسط جنگنده های سعودی

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین المللی صنعاء باند این فرودگاه را بمباران کرد.

فیلم/ بمباران باند فرودگاه صنعاء توسط جنگنده های سعودیبین الملل: عربستان سعودی با هدف جلوگیری از فرود هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین المللی صنعاء باند این فرودگاه را بمباران کرد.