فیلم/تداوم تظاهرات مردمی در بحرین

سیاسی

بین الملل: مردم بحرین به تظاهرات خود علیه سیاست های آل خلیفه ادامه می دهند در این راستا منطقه البلاد القدیم شاهد برگزاری تظاهرات بود.

فیلم/تداوم تظاهرات مردمی در بحرینبین الملل: مردم بحرین به تظاهرات خود علیه سیاست های آل خلیفه ادامه می دهند در این راستا منطقه البلاد القدیم شاهد برگزاری تظاهرات بود.