موشن گرافیک/ ان.پی.تی چیست و چند کشور آن را امضا نکرده اند/ انتظار اصلی از اجلاس نیویورک

در موشن گرافیک تهیه شده می توانید پاسخ چند سوال درباره معاهده ان.پی.تی و انتظار اصلی از اجلاس 2015 نیویورک را مشاهده کنید.

موشن گرافیک/ ان.پی.تی چیست و چند کشور آن را امضا نکرده اند/ انتظار اصلی از اجلاس نیویورکدر موشن گرافیک تهیه شده می توانید پاسخ چند سوال درباره معاهده ان.پی.تی و انتظار اصلی از اجلاس 2015 نیویورک را مشاهده کنید.

 

 

4949

کد N805700