فیلم/ هلاکت تروریستها در «خان الشیح» در حومه دمشق

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه طی عملیاتی علیه گروههای مسلح در اطراف منطقه خان الشیح در حومه دمشق ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساند.

فیلم/ هلاکت تروریستها در «خان الشیح» در حومه دمشقبین الملل: ارتش سوریه طی عملیاتی علیه گروههای مسلح در اطراف منطقه خان الشیح در حومه دمشق ده ها نفر از آنها را به هلاکت رساند.