فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در حومه شمالی حماه

سیاسی

بین الملل: ارتش سوریه به پیشروی خود در حومه شمالی استان حماه ادامه داد و به دنبال بازپس گیری شهر جسرالشغور است.

فیلم/پیشروی های ارتش سوریه در حومه شمالی حماهبین الملل: ارتش سوریه به پیشروی خود در حومه شمالی استان حماه ادامه داد و به دنبال بازپس گیری شهر جسرالشغور است.