فیلم/ تحولات میدانی در یمن

سیاسی

بین الملل: تداوم حملات در عدن و پیشروی های نیروهای مردمی در مأرب و تعز و درگیری های مرزی میان یمنی ها و سعودی ها از مهمترین رویدادهای این کشور است.

فیلم/ تحولات میدانی در یمنبین الملل: تداوم حملات در عدن و پیشروی های نیروهای مردمی در مأرب و تعز و درگیری های مرزی میان یمنی ها و سعودی ها از مهمترین رویدادهای این کشور است.