فیلم/ عملیات بین المللی امداد و نجات در نپال

سیاسی

بین الملل: عملیات بین المللی امداد و نجات در نپال برای کمک به زلزله زدگان در این کشور آغاز شده است.

فیلم/ عملیات بین المللی امداد و نجات در نپالبین الملل: عملیات بین المللی امداد و نجات در نپال برای کمک به زلزله زدگان در این کشور آغاز شده است.