فیلم/ ادامه حملات عربستان سعودی به یمن

سیاسی

بین الملل: حملات عربستان سعودی به یمن و تخریب زیرساخت ها و مناطق مسکونی و غیر نظامی در این کشور برای دومین ماه متوالی ادامه دارد.

فیلم/ ادامه حملات عربستان سعودی به یمنبین الملل: حملات عربستان سعودی به یمن و تخریب زیرساخت ها و مناطق مسکونی و غیر نظامی در این کشور برای دومین ماه متوالی ادامه دارد.