فیلم/نپال بیش از ۲۵۰۰ کشته و ادامه پس لرزها

سیاسی

بین الملل: آمار قربانیان زلزله نپال از مرز ۲۵۰۰ نفر گذشته است پس لرزه ها همچنان ادامه دارد.

فیلم/نپال بیش از ۲۵۰۰ کشته و ادامه پس لرزهابین الملل: آمار قربانیان زلزله نپال از مرز ۲۵۰۰ نفر گذشته است پس لرزه ها همچنان ادامه دارد.