فیلم/یمن یکماه پس از یورش سعودی‌ها

سیاسی

بین الملل: هر چند سعودی ها از توقف یورش به یمن خبر داده اند اما درگیری ها زمینی ادامه دارد و زیر ساخت های این کشور همچنان هدف قرار می گیرد.

فیلم/یمن یکماه پس از یورش سعودی‌هابین الملل: هر چند سعودی ها از توقف یورش به یمن خبر داده اند اما درگیری ها زمینی ادامه دارد و زیر ساخت های این کشور همچنان هدف قرار می گیرد.