فیلم/ هرج و مرج در بالتیمور آمریکا

سیاسی

بین الملل: کشته شدن یک سیاه پوست دیگر بدست پلیس آمریکا و سرکوب اعتراضات مردمی، موجب بروز هرج و مرج در بالتیمور و تخریب اماکن عمومی و غارت فروشگاه ها از سوی برخی از معترضین شده است.

فیلم/ هرج و مرج در بالتیمور آمریکابین الملل: کشته شدن یک سیاه پوست دیگر بدست پلیس آمریکا و سرکوب اعتراضات مردمی، موجب بروز هرج و مرج در بالتیمور و تخریب اماکن عمومی و غارت فروشگاه ها از سوی برخی از معترضین شده است.