فیلم/ وخامت اوضاع انسانی در یمن

سیاسی

بین الملل: وضعیت انسانی در یمن در پی حملات عربستان سعودی به شدت نابسامان است و گفته می شود مناطق مختلف یمن با کمبود آب، غذا، برق و دارو مواجه هستند.

فیلم/ وخامت اوضاع انسانی در یمنبین الملل: وضعیت انسانی در یمن در پی حملات عربستان سعودی به شدت نابسامان است و گفته می شود مناطق مختلف یمن با کمبود آب، غذا، برق و دارو مواجه هستند.