فیلم/ استفاده بوکوحرام از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی

سیاسی

بین الملل: گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه از زنان و کودکان در درگیری ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.

فیلم/ استفاده بوکوحرام از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانیبین الملل: گروه تروریستی بوکوحرام در نیجریه از زنان و کودکان در درگیری ها به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.