با هدف تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس ایرادات طرح انتقال پایتخت را برطرف کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس با هدف تامین نظر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به طرح انتقال پایتخت را برطرف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره اصلاحات صورت گرفته نسبت به طرح «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، که پیش از این مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، قرائت شد» که در نهایت به تصویب مجلس رسید.

نمایندگان با اصلاح ماده ۱ و بند (الف) این ماده مقرر کردند: «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، با استفاده از ظرفیت ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به منظور بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران، پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی ومعماری، تشکیل می شود. »

مجلس همچنین با اصلاح ماده ۳ این طرح شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور را موظف کرد که حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارائه کند.