فیلم/ یمن سرزمین مقاوم در برابر متجاوزان

سیاسی

بین الملل: مردم یمن با پیشینه تاریخی درخشان علیه متجاوزان همواره رویاهای متجاوزان را نقش بر آب کرده اند.

فیلم/ یمن سرزمین مقاوم در برابر متجاوزانبین الملل: مردم یمن با پیشینه تاریخی درخشان علیه متجاوزان همواره رویاهای متجاوزان را نقش بر آب کرده اند.