فیلم/نپال پس از زلزله

سیاسی

بین الملل: زلزله امروز تلفات و خساراتی را به دنبال داشت و تاکنون آمار قربانیان آن به هزار نفر رسیده است.

فیلم/نپال پس از زلزلهبین الملل: زلزله امروز تلفات و خساراتی را به دنبال داشت و تاکنون آمار قربانیان آن به هزار نفر رسیده است.